Uttakleiv

Uttakleiv är en vacker plats. Men vi ser Uttakleiv som en metafor för den energi och det resultat som kan skapas när starka krafter frigörs och samverkar. Krafter inom och mellan människor och de system de skapar.

Dagens organisationer blir alltmer komplexa och beslut fattas av fler aktörer på fler arenor. Förmågan att samspela i gränssnitten mellan funktioner, avdelningar, ledningsgrupper och projekt är avgörande.

Uttakleiv är ert stöd att bygga funktionella system, grupper, roller och förmågor i en rörlig organisation. Det gör vi genom att tillsammans med er analysera, utmana och utveckla de strukturer, processer och beteenden som stödjer och hindrar de resultat ni vill och har potential att uppnå.

Tjänster

Uttakleiv AB erbjuder tjänster för att facilitera och coacha förändrings- och utvecklingsarbete för både enskilda chefer, grupper och hela organisationssystem. Vi arbetar alltid med utgångspunkt i verksamhetens historia, nuläge, utmaningar och mål. Vi skräddarsyr lösningar i nära dialog med kunden och eftersträvar och förväntar oss hög delaktighet från kundens egna deltagare i de processer vi designar och leder.

Ledningsgrupper

 • Ledningsgruppens syfte, mål och normer
 • Visions- och målarbete
 • Funktionellt rolltagande för ledningsgruppens medlemmar
 • Kommunikation och beteenden för ökad samarbetsförmåga och tillit

Funktionellt ledarskap

 • Executive speaking partner/handledning
 • Onboarding
 • 360 feedback

Kultur, samarbete och medarbetarskap

 • Metoder för medarbetarskap
 • Teamutveckling
 • Bygga samarbete och hantera konflikter

HR-funktion, processer och roller

 • Behovsanalys
 • Utveckling av HR-organisation och HR-processer
 • Strategisk rådgivning

För att läsa mer om vilka effekter vi bidrar till hos våra kunder, och hur - klicka på bilderna ovan.

Om oss

Nyfiken på

 • Organisatoriska mellanrum
 • Facilitering som ett verktyg för alla..

Tror på

 • Vikten av att förstå sammanhang, mål och förväntningar
 • Människors förmåga att kommunicera oavsett personlighet
 • Att synliggöra både hinder och styrkor för att frigöra kraft mot målet
 • Lärande uppföljning systematiserad för både individ, grupp och organisation

Vill du ha vårt stöd eller diskutera utmaningar? Kontakta oss nedan.

Telefon: 0735-163301
Mejl: hanna@uttakleiv.se

Uttakleiv AB - Business Center 7A
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm
Sverige

Utveckla ledningsgrupp och organisation

Vilket behov var det du bad Hanna hjälpa er att lösa?

Att stötta mig som ny förvaltningsdirektör i arbetet med min ledningsgrupp med syfte att stärka ledningsgruppens samarbete, utveckla gemensamma gruppnormer och utforma basen för en gemensam vision och strategier i verksamhetskritiska frågor. Vidare tog jag hjälp av Hanna att göra en verksamhetsanalys för att förstå vad det var som behövde utvecklas i organisationen. Den baserades på djupintervjuer med förvaltningens medarbetare för att identifiera både övergripande och specifika åtgärder kring arbetsmiljö, ledarskap och organisation.

Vad gjorde hon för att stötta er?

Hjälpte mig och ledningsgruppen att identifiera såväl ledningsgruppens utvecklingspotential i att sätta goda strukturer för ledningsgruppens arbete, viktiga processer i förbättringsarbete samt viktiga strategiska fokusområden. Vi fick arbeta med vad som hindrar eller stödjer oss i att klara vårt uppdrag. Gav mig som ledare och övriga i ledningsgruppen stöd i att klargöra varje enskild medlems drivkrafter och verktyget RASCI att använda för att få så välgrundade beslut och uppföljning som möjligt. Vi arbetade med att tydliggöra roller och mandat, hur vi når en god feedbackkultur, vi arbetade med reflekterande team, fokus på önskvärda tillstånd, delegationsförmåga och mycket mer. För mig i mitt personliga ledarskap är jag säkrare, mer avslappnad och har idag tid för att arbeta med verkligt strategiska frågor. Jag känner mig trygg med min ledningsgrupp och vi tar ett gemensamt ansvar för helheten och ger varandra stöd i de utmaningar som ständigt finns.

Vilka effekter har din verksamhet fått ut av att använda Hannas stöd?

Vi har idag tydliga och säkrade processer för att driva och leda såväl återkommande uppdrag och uppföljningar i en årsklocka som vid särskilda utvecklingsuppdrag. Vi har en tydlig ny ledningsstruktur där varje chef har ett ”helt” chefsansvar vad gäller budget, personal, kvalitéts- och verksamhetsansvar. Förvaltningsledningen får inte längre upp ”operativa cykelställsfrågor” på agendan, beslut fattas nära varje medarbetare. Cheferna uppfattas som tillgängliga och närvarande och upplever själva att de har ett eget tydligt mandat. Vi har en tydlig processgång när något ska genomföras och uppdragen som ges följs upp på ett systematiskt sätt. Medarbetarundersökningsresultaten har ökat kraftigt. Vi kan idag både rekrytera nya erfarna socialsekreterare och behålla duktiga medarbetare till skillnad från att 8 av 10 kommuner fortfarande har stora bekymmer med kompetensförsörjning. Vi är en gladare och varmare organisation och har fått igång ett mycket spännande utvecklingsarbete i samskapande med våra klienter samt kring en digital socialtjänst. Vi har också en spännande kompetenstrappa på gång som på ett systematiskt sätt säkerställer rätt kompetens i organisationen och tydliggör framtida kompetensbehov. Vi är en förvaltnings som andra kommer och vill besöka för att få veta ”hur gjorde ni”. Min chef och politiken i staden är nöjd med vår leverans och vi når flera av våra högt uppsatta mål.

Vilka är Hannas styrkor som konsult i mötet med dig och din verksamhet?

Hanna är modig, mycket duktig på att fånga in kärnan i det som ”skaver” mellan individer och i en organisation och är lyhörd för timing. Kan på ett enkelt, pedagogiskt och coachande sätt få mig och andra att själv hitta sina utvecklingsområden och förbättringsåtgärder. Hanna har en genuin värme och många verktyg som är smarta att använda i förbättringsarbete. Kan på ett tydligt sätt säga saker som får människor att lyssna och omvärdera sina ställningstagande. Hon har en styrka i att följa upp och säkra viktiga processer.

Dinah Åbinger, Socialdirektör Helsingborgs stad

Vägen till aktivt medarbetarskap

Vilket behov var det du bad Hanna hjälpa er att lösa?

Att få gruppen att bli trygga och aktiva medskapare i och med den förändring vi ständigt befinner oss i. Att utifrån det utveckla vår gemensamma arbetsmiljö med samsyn om vart vi är på väg och hur vårt uppdrag och våra roller förändras, samt att hjälpa oss att hantera konflikter i gruppen.

Vad gjorde hon för att stötta er?

Hanna var noga med förberedelserna för att få en tydlig kravspecifikation om vilka förväntningar och resultat som ställdes på uppdraget för att Hanna skulle kunna lyckas i genomförandet. Innan mötet med gruppen hade Hanna lyckats få rätt bild av gruppens problematik. I mötet med gruppen ledde hon processerna på ett alldeles utmärkt sätt och fick gruppen att vara delaktig, visa känslor och arbeta mot målet. Gruppen kände ett professionellt stöd av Hanna som alltid såg till verksamhetens mål, men kunde också hantera de motsättningar som ibland uppstår i en dialog, vilket kändes bra för mig som ledningsansvarig.

Vilka effekter har din verksamhet fått ut av att använda Hannas stöd?

Idag arbetar enheten mera gränsöverskridande och ser varandras kompetenser. Detta leder till att verksamheten lyckas bättre både med ekonomiska resultat och ett gemensamt förhållningssätt, och utbud till våra besökare.

Vilka är Hannas styrkor som konsult i mötet med dig och din verksamhet?

Hanna är strukturerad och målfokuserad. Stämmer alltid av efter varje session. Hög kompetens som organisationskonsult, balanserad, driver och får gruppdeltagare att känna sig bekväma och trygga i sina respektive roller.

Kerstin Karlsson, Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg

Utmanande ledarskapsutveckling

Vilket behov var det du bad Hanna hjälpa er att lösa?

Jag har använt Hanna som stöd för att komma på djupet i dialogen med mina underställda chefer om förväntningar i rollen och hur de och jag på bästa sätt kan utvecklas i ledarskapet, individuellt och tillsammans. Vi verkar i en intensiv och komplex verksamhet där vi har behov av att få till kärnfulla samarbeten i verksamhetskritiska frågor. Att hitta samsyn i gränsöverskridande uppdrag, och förstå våra roller inom ledningsgruppen och i relation till politik och förvaltning är viktigt.

Vad gjorde hon för att stötta er?

Hanna gör 360-mätningar som hjälper oss förstå hur vi fungerar i praktiken i vårt ledarskap i relation till alla våra intressenter. Vi har uppföljande 3-partssamtal där hon faciliterar dialogen mellan mig och underställda chefer. För de chefer som har ställts inför stora utmaningar i sina förvaltningar har Hanna flera gånger gått in som speaking partner och handledare, och även jobbat med både min och andra chefers ledningsgrupper för att utveckla effektiva arbetssätt och samarbetsformer. Hon har också faciliterat dialoger mellan politik och tjänstemän. Nu hjälper hon oss att utveckla onboardingprocessen för nyrekryterade chefer som snabbt behöver integreras i sin roll och i vår kultur.

Vilka effekter har din verksamhet fått ut av att använda Hannas stöd?

Chefer som lyckas bättre i sitt uppdrag och arbetsgrupper som samspelar bättre mot gemensamma mål.

Vilka är Hannas styrkor som konsult i mötet med dig och din verksamhet?

Hanna ställer öppna frågor som gör att jag tvingas tänka efter om vad jag egentligen menar. Hon utmanar mig också. Jag behöver inte JA-sägare, jag behöver andra perspektiv som gör att jag utvecklar mitt eget.

Hur använder du Hanna som konsult?

Jag använder henne både som stöd i mitt ledarskap i relation till mina medarbetare, men också för min egen personliga utveckling. Samarbetet ger mig möjligheter att testa och pröva olika idéer, tankar och faktiska beteenden. Jag vill alltid bli bättre och hon hjälper mig att identifiera vad jag ska träna på, men också hur jag ska träna och stötta mina medarbetare.

Palle Lundberg, Stadsdirektör Helsingborgs stad

Ärlig och verksamhetsnära coaching för mig och mina chefer

Vilket behov var det du bad Hanna hjälpa er att lösa?

Att utifrån en inledande 360-feedback coacha några av mina chefer i deras ledarroll, samt handleda vår dialog i ett antal uppföljande 3-partssamtal.

Vad gjorde hon för att stötta er?

Hon kan vår organisation i stort och trycker på rätt saker. Hon vet vilka behov mina chefer har + att hon känner till mina styrkor och svagheter. Detta gör att hon kan lotsa oss rätt.

Vilka effekter har din verksamhet fått ut av att använda Hannas stöd?

Vi pratar mycket om vad vi lärt oss i vår Farax. Vi förstår varandra bättre och skapar en bättre helhet. Hanna har synliggjort oss själva på ett fantastiskt sätt. Vi har tillsammans blivit bättre.

Vilka är Hannas styrkor som konsult i mötet med dig och din verksamhet?

Hon är duktig på att hålla i (går inte vidare när det börjar bli jobbigt), och hjälper oss att hitta nya vägar och tankesätt. Hon är rak och ärlig. Vill genuint att det ska bli bra.

Kristina Magnusson, Stadsbyggnadsdirektör Helsingborgs stad

Beteenden och feedback bygger vår säkerhetskultur

Vilket behov var det du bad Hanna hjälpa er att lösa?

Att få en samsyn bland avdelningens ledare gällande beteenden för att stärka en kultur vi eftersträvade, för att i sin tur nå ett givet mål. En process för att utveckla våra beteenden som relaterar till säkerhetskultur.

Vad gjorde hon för att stötta er?

Tog fram ett förslag till process för att nå dit och höll sedan i ett flertal möten och workshops med våra chefer och arbetsledare.

Vilka effekter har din verksamhet fått ut av att använda Hannas stöd?

Vi har nu fått en samsyn mellan avdelningens ledare om vilka beteenden vi vill stärka för att nå våra mål. Vi har börjat att reflektera över, adressera och ändra våra beteenden. Ledare ger feedback till varann på ett annat sätt och påminner sig själv och varandra.

Vilka är Hannas styrkor som konsult i mötet med dig och din verksamhet?

Hanna fångade snabbt vårt mål och vad vi ville uppnå och utformade tillsammans med oss en process utifrån var vi stod och vad vi ville uppnå. Hanna har en förmåga att vid workshops få alla delaktiga utan att tappa målet. Hon kan fånga det som ”hänger i rummet”, och vet när hon ska kliva in och utmana eller ta ett steg tillbaka.

Jenny Gotthardsson, General Manager Boliden Mineral AB

Skräddarsytt program för att lyfta medarbetarskap i omsorgen

Vilket behov var det du bad Hanna hjälpa er att lösa?

Att utforma och genomföra av ett utvecklingsprogram för 20 av förvaltningens enhetschefer i syfte att utveckla deras förmåga att leda verksamheten till ett aktivt medarbetarskap, samt att hjälpa mig att i min nya roll snabbt lära känna och förstå mina underställda chefers verksamhet och ledarskap utifrån både styrkor och utvecklingsområden.

Vad gjorde hon för att stötta er?

Aktivt stöd till mig som samtalspartner under hela programmet. Individuell coachning till förvaltningens enhetschefer utifrån överenskommen plan. Hanna deltog också i några enheters utvecklingsaktiviteter för medarbetarna utifrån enhetschefens behov av stöd. Under utvecklingsprogrammet genomfördes även metoddagar innehållande både teori samt praktisk träning för samtliga enhetschefer. Programmet hölls ihop genom trepartssamtal både inför, under och som avslut.

Vilka effekter har din verksamhet fått ut av att använda Hannas stöd?

En mer transparant och modig verksamhet. Enhetscheferna har fått ökad insikt om sina styrkor och förbättringsområden och även verktyg och metoder för att leda sina verksamheter mot ökat medarbetarskap. Hjälpt mig att förstå varje chefs behov av utmaningar och stöd.

Vilka är Hannas styrkor som konsult i mötet med dig och din verksamhet?

Hannas stora styrka är att hon snabbt fångar upp behov och även styrkor hos både individer och verksamhet och att hon utifrån detta anpassar stödet. Hon är modig och tydlig även mot mig som beställare.

Viweca Thoresson, Produktionsdirektör Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg